3 | | | แบบทดสอบหลังเรียน | | | 4
หน้าหลัก
แบบทดสอบก่อนเรียน

 

                                  < <แบบทดสอบหลังเรียน> >1. โปรเจ็กต์ (Project) คืออะไร ?
ไฟล์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์ม
กลุ่มของคอนโทรลต่าง ๆ ใน VB
ไฟล์ที่ใช้ในการสร้างออบเจ็กต์ต่าง
กลุ่มของไฟล์ในการสร้างโปรแกรม


2. หน้าต่างที่ใช้เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม เรียกว่าอะไร ?
หน้าต่างโปรเจ็กต์ (Project Explorer)
หน้าต่าง Code Editor
หน้าต่างคุณสมบัติ (Properties Window)
หน้าต่างฟอร์มเลย์เอ้าส์ (Form Layout Window)

3. การเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven ใช้ในภาษาใด
ภาษาC
ภาษาปาสคาล
ภาษาโคบอล
ภาษาเบสิก

4. .แอพพลิเคชันทั่วไปที่มีการใช้งานใน Windows เมื่อสร้างแล้วจะได้ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .EXE (เอ็กซ์คิวต์ไฟล์) คือ
ActiveX EXE
ActiveX Control
Standard EXE
VB Application Wizard

5. ข้อใดคือความหมายของ TextBox
เป็นช่องให้ผู้ใช้งานกรอกข้อความ
ใช้จัดกลุ่มคอนโทลต่าง ๆ
เป็นรายการข้อมูลให้ผู้ใช้เลือก
เป็นตัวจับเวลา

6. ข้อใดคือความหมายของ CommandButton
เป็นแถบข้อความ
เป็นตัวจับเวลา
เป็นปุ่มให้ผู้ใช้กดหรือคลิกปุ่ม
เป็นแถบเลื่อน

7. ข้อใดคือนามสกุลของไฟล์โปรเจ็กต์
.bas
.frm
.vbp
.pag

8. เมื่อเซฟฟอร์มแล้วจะได้ไฟล์เป็นนามสกุลอะไร
.bas
.frm
.vbp
.pag

9. MessegeBox ใช้เพื่ออะไร
ขอข้อมูลจากผู้ใช้งาน
ใช้เพื่อบอกข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน
สร้างฐานข้อมูล
สั่งรันโปรแกรม

10. InputBox ใช้เพื่ออะไร
ขอข้อมูลจากผู้ใช้งาน
ใช้เพื่อบอกข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน
สร้างฐานข้อมูล
สั่งรันโปรแกรม

11. ตัวแปร Double ใช้เนื้อที่หน่วยความจำเท่าใด
2 ไบต์
4 ไบต์
6 ไบต์
8 ไบต์

12. ตัวแปร Boolean ใช้เก็บค่าอะไร
ตัวเลขจำนวนจริง
ตัวอักษร
ข้อมูลทางตรรก(จริง-เท็จ)
ตัวเลขจำนวนจริง

13. ตัวแปร String ใช้เก็บค่าอะไร
ตัวเลขจำนวนจริง
ตัวอักษร
ข้อมูลทางตรรก(จริง-เท็จ)
ตัวเลขจำนวนจริง

14. การควบคุมทิศทางของโปรแกรมมีกี่รูปแบบ
1 รูปแบบ
2 รูปแบบ
3 รูปแบบ
4 รูปแบบ

15. If…Then…Else เป็นการควบคุมทิศทางแบบใด
การตัดสินใจ
การทำงานแบบวนซ้ำ
แบบทางเลือกเดียว
แบบจำนวนรอบที่ไม่แน่นอน

16. ความผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
2 ประเภท
1 ประเภท
3 ประเภท
5 ประเภท

17. การใช้รูปประโยคผิดพลาด(Syntax Error) คือ
เป็นการผิดพลาดที่เกิดจากสภาวะแวดล้อม
เป็นการผิดพลาดเนื่องจากพิมพ์คำสั่งผิดพลาด
เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบ
เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากตัวโปรแกรม

18. คำสั่ง On Error เป็นคำสั่งที่ใช้ทำอะไร
เป็นคำสั่งที่ตรวจสอบความผิดพลาดของแอพพลิเคชั่น
เป็นคำสั่งที่ใช้บอกว่าเกิดความผิดพลาดที่ไหน
เป็นคำสั่งให้แก้ไขขอผิดพลาดให้อัตโนมัติ
เป็นคำสั่งให้ออกจากโปรแกรมเมื่อมีข้อผิดพลาด

19. เครื่องมือ Auto Syntax Check ใช้ทำอะไร
ช่วยให้เขียนโค้ดง่ายขึ้น
ตรวจสอบโค้ดว่าถูกต้องตามหลักภาษาของ Visual Basic หรือไม่
บังคับให้ประกาศชื่อตัวแปรทุก ๆครั้งที่มีการใช้งานตัวแปร
ไม่มีข้อถูก

20. Set BreakPoint คืออะไร
หยุดการทำงานในตำแหน่งที่ต้องการ
รันที่ละคำสั่ง
รันโดยถือว่าโปรแกรมย่อยเป็นคำสั่งเดียว
เข้าสู่การทำงานของ Break Mode ตามเงื่อนไข


Copyright ©2007   ToN&Bell   All rights reserved