3 | | | บทเรียนที่ 1 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 


สำหรับขั้นตอนการสร้างแอพพลิเคชันที่ควรทำมีดังนี้
ขั้นที่ 1 : การออกแบบแอพพลิเคชัน
ขั้นที่ 2 : ตกแต่งหน้าตาแอพพลิเคชัน
ขั้นที่ 3 : เขียนโค้ดกำกับการทำงานของแอพพลิเคชัน
ขั้นที่ 4 : ทดสอบการทำงานของแอพพลิเคชัน
ขั้นที่ 5 : บันทึกเก็บไว้ใคอมพิวเตอร์
ขั้นที่ 6 : การสร้างไฟล์ .EXE
การสร้างแอพพลิเคชันแบบ Project

<<Back

Copyright ©2007  All rights reserved