3 | | | บทเรียนที่ 2 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          Option Button เป็นตัวเลือกที่เลือกได้เพียวตัวเลือกเดียวเท่านั้น ซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่า Radio Button เพราะเหมือนกับเราฟังวิทยุจากสถานีวิทยุ ที่เราจะฟังได้ทีละสถานีเท่านั้น
     สำหรับพร็อพเพอร์ตี้สำคัญของคอนโทรล Option Button ได้แก

  • Caption : เป็นข้อความที่เราจะกำหนดให้ Option Button
  • Alignment : เป็นแนวของข้อความที่แสดงว่าจะอยู่ ซ้าย/ขวา ของช่องที่ใช้เลือก
  • Enabled : ปกติจะกำหนดเป็น True คือ อนุญาตให้ Option Button พร้อมทำงาน ถ้ากำหนดเป็น False คือ ระงับการทำงาน
  • Value : เป็นค่าที่ได้จากการคลิกที่ตัวเลือก ถ้าเลือกจะมีค่าเป็น True หรือไม่ถูกคลิกเลือกจะมี               ค่าเป็น False
  • Picture : เป็นรูปที่สามารถกำหนดให้กับปุ่มนั้น ๆ โดยเราจะกำหนดให้พร็อพเพอร์ตี้ Style =    Graphical ก่อนStyle : เป็นรูปแบบของการแสดงผลว่าจะเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบกราฟิก

เพื่อความเข้าใจเราลองกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ต่าง ๆ ให้กับ Option Button ดังนี้กำหนดพร็อพเพอร์ตี้ให้ Option Button

ส่วนอีเวนต์สำคัญของคอนโทรล OptionButton ได้แก่

  • Click : เป็นอีเวนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลิกที่ OptionButton

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved