3 | | | บทเรียนที่ 2 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

ListBox : ใช้สำหรับเลือกข้อมูลจากรายการข้อมูลที่มีอยู่
พร็อพเพอร์ตี้ที่สำคัญของ ListBox

Name ใช้สำหรับกำหนดชื่อ
BackColor ใช้สำหรับกำหนดสีพื้น
Font ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบตัวอักษร
ForeColor ใช้สำหรับกำหนดสีตัวอักษร
Index ใช้สำหรับกำหนดลำดับสมาชิกของ ListBox กรณีที่กำหนดให้เป็น Array
List ใช้สำหรับใส่ระบุหรือกำหนดตัวเลือก
ListIndex
ใช้สำหรับระบุลำดับตัวเลือก
Locked
ใช้สำหรับกำหนดให้ ListBox สามารถพิมพ์ หรือเลือกข้อมูล ได้หรือไม่ได้
Style
ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบของ ListBox
TabIndex ใช้สำหรับกำหนดลำดับของ Control ที่ใช้ใน Form
Text ใช้สำหรับกำหนดข้อความใน ListBox
ToolTipText ใช้สำหรับแสดงข้อความอธิบายเพิ่มเติม
Visiable ใช้สำหรับกำหนดให้ซ่อนหรือแสดง ListBox

เมธอดที่สำคัญของ ListBox

AddItem เป็นคำสั่งสำหรับเพิ่มตัวเลือกเข้าไปใน ListBox
Clear เป็นคำสั่งสำหรับลบข้อมูลทั้งหมดใน ListBox
RemoveItem เป็นคำสั่งสำหรับลบข้อมูลโดยต้องระบุลำดับของข้อมูลที่ต้องการลบ
SetFocus ใช้สำหรับกำหนดให้รอรับการเลือกข้อมูลที่ ListBox

อีเวนต์ที่สำคัญของ ListBox

Change เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลของ ListBox มีการเปลี่ยนแปลง
Click เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกดปุ่มเลื่อนตำแหน่งหรือ Click Mouse
GotFocus เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ ListBox เริ่มถูกใช้งาน
KeyPress เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกดปุ่มใด ๆ บนคีย์บอร์ด
LostFocus เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ ListBox ถูกเลิกใช้งาน

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved