3 | | | บทเรียนที่ 2 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          คอนโทรล Combo Box จัดเป็นตัวเลือกชนิดรายการข้อมูลอีกตัว มีความพิเศษก็คือ ได้รวมเอาความสามารถของ Text Box และ Combo Box ไว้ด้วยกันคือ นอกจากคลิกเลือกจากรายการที่มีแล้ว ยังสามารถเลือกโดยการพิมพ์ชื่อข้อมูลที่ต้องการ (ซึ่งอาจจะบรรจุอยู่ภายใน Combo Box) ก็ได้เช่นกัน
สำหรับพร็อมเพอร์ตี้สำคัญของคอนโทรล Combo Box ได้แก่

  • List Count : เป็นจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ใน Combo Box
  • List Index : เป็นการระบุถึงข้อมูลใน Combo Box ว่าเป็นตัวที่เท่าไร โดยจะคืนค่า Index กลับมาให้เรา ซึ่งมีค่าเป็นไปได้ดังนี้
   Index =   0 คือ ระบุถึงข้อมูลตัวแรกของรายการ
   Index =  -1 คือ ไม่มีข้อมูลใด ๆ เลย
   Index =  List Count -1 คือ เลือกตัวสุดท้ายของรายการ
  • List : เป็นการกำหนดข้อมูลหรืออ่านข้อมูลหรืออ่านข้อมูลใน Combo Box ตามตำแหน่งที่เราระบุ Index
  • Locked : จะยอมให้แก้ไขข้อความใน Combo Box หรือไม่ (True คือ ไม่ยอมให้แก้ไข)
  • Sorted : เป็นการเรียงลำดับให้กับข้อมูลใน Combo Box
  • Style : เป็นรูปแบบการแสดงผลข้อมูลของ Combo Box ซึ่งมี 3 รูปแบบคือ
   1 - Dropdown Combo  คือ  ให้เลือกข้อมูลจาก Combo Box ทั้งจากรายการเหมือน List Box หรือพิมพ์ชื่อข้อมูลเหมือนกับ Text Box
   2 - Simple Combo  เป็นแบบที่ให้เลือกโดยการพิมพ์ชื่อข้อมูลอย่างเดียวเหมือน Text Box (แต่ถ้าต้องการแสดง List Box ด้วยให้กำหนดพร็อพเพอร์ตี้ Height)
   3 – Dropdown List  เป็นแบบที่ให้เลือกโดยเลือกจากรายการอย่างเดียว
  • SelText : เป็นข้อความที่ได้จากการคลิกลากแถบเลือกข้อความ (หรือ Highlight) ใน Combo Box
  • SelLength : เป็นความยาวของตัวอักษรที่ได้จากการคลิกลากแถบเลือกข้อคามใน Combo Box
  • SelStart : เป็นตำแหน่งเริ่มต้นที่ได้จากการคลิกลากแถบเลือกข้อความใน Combo Box

   
                                                  
   ตัวอย่างของการกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ให้กับ ComboBox

สำหรับเมธอดสำคัญของคอนโทรล Combo Box มีดังนี้

 • Add Item : เป็นการเพิ่มข้อมูลให้กับ Combo Box
 • Remove Item : เป็นการลบข้อมูลออกจาก Combo Box โดยเราต้องระบุ Index ที่ต้องการ
 • Clear : เป็นการลบข้อมูลทุกตัวออกจาก Combo Box
 • Locked : จะกำหนดว่า Combo Box นั้นสามารถแก้ไขข้อความข้างใจได้หรือไม่ ปกติจะกำหนดเป็น True คือ ไม่อนุญาติให้แก้ไข

ส่วนอีเวนต์สำคัญของคอนโทรล Combo Box ได

 • Click : เป็นอีเวนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลิกที่ Combo Box เพื่อเลือกข้อมูลจาก Combo Box
 • Change : เป็นอีเวนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อความใน Combo Box ทำให้ Index ของ Combo Box เปลี่ยนไป

 

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved