3 | | | บทเรียนที่ 3 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 


       หลังจากทดลองเขียนโปรแกรมมาบ้างแล้ว ในบทนี้เราจะเข้าสู่การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic และทำความเข้าใจกับตัวภาษาที่เราจะใช้เขียนโปรแกรม เพื่อสร้างแอพพลิเคชันที่สามารถทำงานได้ตามต้องการและมีประสิทธิภาพ

          Visual Basic มีชนิดของข้อมูลหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ตัวเลขที่มีทศนิยม ข้อความ ตัวเลขทางการเงิน ค่าทางตรรกะ เป็นต้น ข้อมูลแต่ละชนิด จะใช้พื้นที่ในการเก็บไม่เท่ากัน รวมถึงความเร็วในการประมวลผลก็แตกต่างกันด้วย สามารถแบ่งชนิดของข้อมูลที่ใช้กัน Visual Basic ได้ดังตารางต่อไปนี้

ชนิด

คำอธิบาย

ขนาดหน่อยความจำ

Byte

เป็นข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255

1 ไบต์

Boolean

เก็บค่าทางตรรกะที่ได้มี 2 ค่า คือ true (จริง), false (เท็จ)

2 ไบต์

Integer

เก็บค่าเลขจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง -32768 ถึง 32767

2 ไบต์

Long

ใช้เก็บเลขจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647

4 ไบต์

Single

ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง แยกเป็น 2 กรณี คือ ค่าบวกอยู่ระหว่าง 1.401298E-45 ถึง 3.402823E38 และค่าลบอยู่ระหว่าง -3.402823E38 ถึง -1.401298E45

4 ไบต์

Double

ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง แยกเป็น 2 กรณี คือ ค่าบวกอยู่ระหว่าง 4.94065645841247E-324 ถึง 1.79769313486232E308 ค่าลบอยู่ระหว่าง - 1.79769313486232E308 ถึง -4.94065645841247E-324

8 ไบต์

Currency

ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง มีค่าระหว่าง - 922,337,203,685,477.5808 ถึง 922,337,203,685,477.5807

8 ไบต์

Data

ใช้สำหรับเก็บวันที่และเวลา

8 ไบต์

Object

ใช้สำหรับแทนวัตถุที่ Visual Basic สนับสนุน

4 ไบต์

String

ใช้เก็บตัวอักษร ข้อความ และตัวเลข 1 ตัว/1 ไบต์

64 kb หรือ 2 MB

Variant

ข้อมูลพิเศษสามารถเก็บข้อมูลได้ทุกชนิด

 16 ไบต์ตารางอธิบายคุณสมบัติของตัวแปร

<<Back

Copyright ©2007  All rights reserved