3 | | | บทเรียนที่ 3 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

 

การประกาศค่าตัวแปร (Variable Declaration)
          ก่อนที่จะใช้งานตัวแปร หรือค่าคงที่ทุกครั้ง ควรประกาศตัวแปร (variable declaration) ก่อน เพื่อให้ Visual Basic รู้ว่า ตัวแปรที่ต้องการใช้งาน ใช้แทนข้อมูลชนิดใดถึงแม้ว่า Visual Basic อนุญาตให้ใช้งานตัวแปรได้ โดยไม่ต้องประกาศตัวแปร แต่ตัวแปรที่ได้จะใช้ทรัพยากรระบบ มากเกินความจำเป็น รวมถึงประมวลผลได้ช้า เพราะจะเป็นตัวแปรที่สามารถแทนข้อมูลได้ทุกชนิด ซึ่ง Visual Basic เรียกว่า ตัวแปรชนิด Variant ซึ่งควรหลีกเลี่ยงการใช้งานตัวแปรชนิดนี้
รูปแบบคำสั่งการประกาศตัวแปรของ Visual Basic


Dim ชื่อตัวแปร As ชนิดตัวแปร , ชื่อตัวแปร As ชนิดตัวแปร,...

Dim  คือ คำสั่ง (statements) สำหรับประกาศตัวแปร
As     คือ ส่วนที่บอกให้ Visual Basic ทราบว่าต้องการกำหนดชนิดของข้อมูล

          กรณีที่ต้องการกำหนดให้มีการประกาศตัวแปรทุกครั้งก่อนที่จะมีการเรียกใช้ตัวแปร เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ตัวแปรชนิด Variant ให้พิมพ์คำสั่ง Option Explicit ไว้ข้างบนสุดก่อนพิมพ์คำสั่งอื่น ๆ

กฎการตั้งชื่อตัวแปรและค่าคงที่
     1. ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเท่านั้น
     2. ความยาวของชื่อที่ตั้งสูงสุดไม่เกิน 255 ตัวอักษร
     3. ชื่อที่ตั้ง ต้องไม่ซ้ำกันคำสงวน (Keywords) คำสั่ง (Statements) ฟังก์ชัน (Functions) หรืออื่น ๆ ที่ Visual Basic กำหนดไว้
     4. ห้ามตั้งชื่อซ้ำกันในโพรซีเดอร์เดียวกัน หรือในขอบเขตเดียวกัน
     5. ห้ามใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์, ตัวดำเนินการ (Operators) หรือ เครื่องหมายพิเศษ เช่น @, # มาตั้งชื่อ
     6. ห้ามมีช่องว่างในชื่อตัวแปรถ้าต้องการเว้นว่างให้ใช้เครื่องหมาย _ (Underscore) เท่านั้น

 

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved