3 | | | บทเรียนที่ 3 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          ค่าคงที่ (Constant) หมายถึงข้อมูลที่มีค่าคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในการประกาศค่าคงที่ต้องใช้คำสั่ง Const เพื่อสร้างค่าคงที่

          ค่าคงที่แบบ User Defined
เป็นค่าที่ที่เราเป็นผู้กำหนดเองให้เป็นค่าคงที่ที่ใช้เฉพาะในแอพพลิเคชั่นของเราโดยจะใช้คำสั่ง Const ในการประกาศค่าคงที่ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

Const = ชือค่าคงที่ As ชนิดข้อมูล = ค่าคงที่นั่น

          เพื่อความเข้าใจเรามาลองสร้างแอพพิลเคชั่นง่าย ๆ ที่มีการสร้างที่แล้วนำเอาค่าคงที่ไปใช้โดยลองสร้างแอพพลิเคชันง่าย ๆ เพื่อคำนวณพื้นที่ของวงกลมดังนี้
          1.เรียกใช้งาน Visual Basic แล้วเลือกสร้างชนิดโปรเจ็กต์เป็น Standard EXE
          2. ออกแบบหน้าตาของแอพพลิเคชั่น โดยให้ผู้ใช้งานป้อนค่ารัศมีแล้วนำไปคำนวณหาพื้นที่วงกลม
หน้าตาของแอพพิลเคชั่นตัวอย่างฟอร์มคำนวณพื้นที่วงกลม

ออบเจ็กต์/คอนโทรล

พร็พอเพอร์ตี้

ค่าที่กำหนด

ฟอร์ม

Name

frmCircle

 

Caption

คำนวณพื้นที่วงกลม

Label

Name

Label1

 

Caption

ป้อนรัศมี

Text

Name

txtRadius

 

Text

 

Button

Name

cmdCalc

 

Caption

คำนวณพื้นที่ตารางแสดงการกำหนดค่าพร๊อพเพอร์ตี้
         3 .เขียนโค้ดเพื่อสร้างค่างคงที่เก็บค่าที่เราใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับวงกลม และเขียนโค้ดที่รองรับอีเวนต์ Click mี่ปุ่ม โดยจะนำเอาค่ารัศมีที่ผู้ใช้งานกรอกไว้มาคำนวณพื้นที่ของวงกลม
ภาพโด้คการทำงานของแอพพิลเคชัน

.

แสดงการเขียนโค้ด

           4. กดปุ่ม <F5> เพื่อรันแล้วทดสอบการทำงานของแอพพลิเคชัน
ผลทดสอบการทำงานคลิกที่ปุ่ม "คำนวณพื้นที่"แล้วจะมีไดอะล็อกบ๊อกซ์แสดงค่าพื้นที่วงกลมออกมา

 

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved