3 | | | บทเรียนที่ 3 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

 

Pre-Definde Constant   

              เป็นค่าคงที่ที่ Visual Basic ได้กำหนดค่าไว้แล้ว ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ได้ทันที ซึ่งระหว่างการเขียนโค้ด Visual Basic จะมีการตรวจสอบว่ามี Pre-Defined Constant ใดที่เกี่ยวข้อง, ซึ่ง Visual Basic จะนำค่าคงที่ที่เหมาะสมแสดงให้เราเลือกในขณะที่เขียนโปรแกรมนั่นเอง ซึ่งเรารู้จักความสามารถนี้ในชื่อของ Auto List Memberตัวอย่าง Pre-Defined Constant

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved