3 | | | บทเรียนที่ 3 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          หลังจากที่เราได้ใช้งานฟอร์มและคอนโทรลไปบ้างแล้ว เราจะเห็นว่าการสร้างแอพพลิเคชั่นเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากนัก แต่แอพพลิเคชันที่ฉลาดและน่าใช้งานต่างหากที่จะได้รับการยอมรับจารกผู้ใช้งานในตอนนี้เราจะมาเพิ่มขีดความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้งานดูบ้าง
          ในการโต้ตอบกับผู้ใช้งานที่เราพบบ่อยที่สุดคือ ไดอะล็อกบ็อกซ์ (DialogBox) ซึ่งมักจะพบเมื่อเรามีการสั่งงานหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแอพพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น การขอคำยืนยันก่อนการเลิกใช้งาน หรือการขอข้อมูลจากลูกค้า
          สำหรับแอพพลิเคชันที่สร้างจาก Visaul Basic นั้นก็สมารถเรียกใช้ไดอะล็อกบ๊อกซ์ได้เช่นกัน ซึ่งจะขอเริ่มต้นการใช้ไดอะล็อกบ๊อกซ์เบื้องต้นที่มีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ MessageBox กับการใช้ InputBox

การใช้งาน MessageBox
          เราจะใช้ MassageBox ในการบอกข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน แล้วให้ผู้ใช้งานเลือกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่น การยืนยันการปิดโปรแกรมหรือการเตือนผู้ใช้งานทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดพลาด เป็นต้นตัวอย่างไดอะล็อกบ็อกซ์ MessageBox

สำหรับการเรียกใช้งาน MessageBox นั้นเราจะเรียกใช้งานผ่านคำสั่ง MsgBox ซึ่งมีรูปแบบของคำสั่งดังนี้

Msgbox Prompt [, Button] [, Title]

สำหรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้งานในคำสั่ง MsgBox มีดังนี้
Prompt : เป็นข้อความที่ปรากฏใน MessageBox ซึ่งจะเป็นข้อความที่ต้องการบอกแก่ผู้ใช้งาน
Button : เป็นปุ่มหรือรูปภาพที่เราต้องการให้ปรากฏใน MessageBox ซึ่งปุ่มต่าง ๆ นั้นจะให้ผู้ใช้เลือกคลิก
Title : เป็นข้อความบนแถบด้านบนของ MessageBox
ตัวอย่างเช่น

Msgbox “คุณต้องการบันทึกผลการทำงานหรือไม่ , VbYesNo + VbInformation , “My Application”

                ซึ่งให้ผลดังนี้ผลจากการรันโค้ด

สำหรับราละเอียดของปุ่มชนิดต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้มีดังนี้

ค่าคงที่ของปุ่ม

ปุ่มที่ปรากฏ

VbOkOnly

VbOkCancel

VbYesNo

VbYesNoCancel

VbAbortRetryIgnore

VbRetryCancel


ตารางแสดงตัวอย่างรูปของคำสั่งและปุ่มที่จะแสดงออกมา

สำหรับไอคอนที่สามารถใช้งาน MessageBox ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ค่าคงที่ของปุ่ม

ปุ่มที่ปรากฏ

VbCritical

VbExclamation

VbInfomation

VbQuestion


ตารางแสดงตัวอย่างรูปแบบของคำสั่งและไอคอนที่จแสดงออกมา

เพื่อความเข้าใจเราลองมาใช้งาน MessageBox ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Msgbox “คุณควรถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน”, VbOkCancle + VbExcalmation, “ตัวอย่างที่ 2”

 ผลจากการรันโค้ด

MsgBox “ต้องการเก็บภาพนี้ไว้หรือไม่”, VbYesNoCancle + VbQuestion, “ตัวอย่างที่ 3”

 ผลจากการรันโค้ด

กรณีที่เรามีปุ่มให้เลือกมากกว่า 1 ปุ่มนั้น เราสามารถกำหนดให้ปุ่มใดเป็นดีฟอลต์ก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นปุ่มที่อยู่ซ้ายมือ(ซึ่ง Visual Basic กำหนดให้) เสมอไป ซึ่งมีรายละเอียดของการกำหนดปุ่มดังนี้

ปุ่มดีฟอลต์ที่ต้องการ (นับจากซ้าย)

ค่าคงที่การกำหนดปุ่มดีฟอลต์

ปุ่มที่ 1

VbDefaultButton 1

ปุ่มที่ 2

VbDefaultButton 2

ปุ่มที่ 3

VbDefaultButton 3

ปุ่มที่ 4

VbDefaultButton 4


ตารางแสดงรูปแบบการกำหนดค่า Default

เพื่อความเข้าใจเราลองมาใช้งาน MessageBox ที่มีการกำหนดปุ่มดีฟอลต์ให้อยู่ปุ่มที่ 3 ดังตัวอย่าง

MsgBox “พบข้อผิดพลาดจากโปรแกรม” , VbAbortRetryIgnore + VbDefaultButton3 + VbCritical, “Error !”

 

 ผลจากการรันโค้ด

<<Back     Next>>

 

Copyright ©2007  All rights reserved