3 | | | บทเรียนที่ 3 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          ในการเขียนโปรแกรมจากบทที่ผ่านมา จะเห็นว่าเป็นโปรแกรมที่ทำงานง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากแต่ว่าในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานจริงนั้น จะมีความซับซ้อนมากกว่านี้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความสามารถของภาษาโปรแกรมที่เรียกว่า การควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม มาช่วยให้เราเขียนโปรแกรมได้ตามที่เราต้องการหรืออกแบบได้จริง

รูปแบบการควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม
          การควบคุมทิศทางของโปรแกรมเป็นการเลียนแบบมนุษย์ เพราะในสถานการณ์ต่าง ๆ สมองของเราต้องมีการคิดเพื่อตัดสินใจทำงานในแบบต่าง ๆ เช่นพนักงานขับรถก็ต้องตัดสินใจว่าจะเลี้ยวขวาหรือขับตรงไป นักเรียนต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นเมื่อทำข้อสอบ แม้แต่ตัวเราเองที่ต้องตักข้าวใส่ปากไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะอิ่ม(ไม่อิ่มไม่เลิก)เป็นต้น
การควบคุมทิศทางของโปรแกรมมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่
การตัดสินใจ : คือ การเลือกตัวเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่
การทำงานแบบวนซ้ำ : คือ การทำงานแบบเดิมวนซ้ำอีกครั้ง จนกว่าจะครบจำนวน หรือถูกกำหนดให้หยุดและออกามาจากการวนซ้ำ

การตัดสินใจ (Decision)
เป็นการเลือกทางใดทางหนึ่งจกาตัวเลือกที่มีให้ โดยการเลือกนั้นจะพิจารณาจากตัวแปรที่เรากำหนดให้เป็นเงื่อนไขในการเลือก ซึ่งเราจะใช้ตัวดำเนินการแบบต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจเลือก
การตัดสินใจแบ่งได้อีก 2 แบบได้แก่
การตัดสินใจเลือกหนึ่งตัวเลือกจาก 2 ตัวเลือกที่มีมาให้  การตัดสินใจแบบนี้จะมีตัวเลือกมาให้ 2 ตัวเลือก โดยให้เราเลือกเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งก็จะเหมือนกับเราต้องตอบคำถามประเภท Yes/no นั่นเอง
การตัดสินใจเลือกหนึ่งตัวเลือกจากตัวเลือกที่มีมาให้มากว่า 2 ตัวเลือก การตัดสินใจแบบนี้จะมีตัวเลือกมาให้มากกว่า 2 ตัวเลือกขึ้นไป ซึ่งเราต้องเลือกเพียงตัวเลือกเดียวซึ่งก็จะเหมือนกับนักเรียนกำลังทำข้อสอบที่ต้องการตัวเลือกเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น

การทำงานแบบวนซ้ำ (Iteration)
          เป็นการทำงานแบบซ้ำไปซ้ำมาตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเราจะแบ่งการทำงานแบบวนซ้ำได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
การวนซ้ำแบบมีจำนวนรอบที่แน่นอน  เป็นการกำหนดรอบการทำงานวนซ้ำไว้แน่นอนแล้วว่าต้องทำงานซ้ำไปซ้ำมากี่รอบ ซึ่งเราต้องมีตัวแปรหนึ่งตัวมาทำหน้าที่นับจำนวนรอบของการทำงานว่าครบรอบแล้วหรือไม่ ถ้าครบแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดการทำงาน
การวนซ้ำแบบมีจำนวนรอบไม่แน่นอน  เป็นการทำงานวนซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถูกต้องสั่งให้หยุดโดยปกติเมื่อทำงานไปแต่ละรอบก็จะตรวจสอบว่าหยุดได้หรือไม่ ถ้าอนุญาตให้หยุดจึงจะหยุดได้

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved