3 | | | บทเรียนที่ 3 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          If…Then…Else : การตัดสินใจเลือกจาก 2 ทางเลือก
ใน Visual Basic 6 เราจะใช้งาน If…Then…Else ในการตัดสินใจเมื่อมีทางเลือกให้เลือก 2 ทาง(Yes/No) ซึ่งในการใช้งานจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนว่าจริงหรือเท็จ (True) ก็จะต้องเลือกตัวเลือก ซึ่งอยู่หลังคำว่า Then แตถ้าตตรวจสอบว่าเป็นเท็จ (False) ก็จะต้องเลือกอีกตัวซึ่งอยู่หลังคำว่า Else
เราสามารถเลือกเขียนแผนภูมิการทำงานหรือโฟล์ชาร์ต (Flowchart) ของ If…Then…Else ได้ดังนี้


Flowchart แสดงรูปแบบของการตัดสินใจจาก 2 ทางเลือก

หรือสรุปรูปแบบการทำงานได้ดังนี้

If  <ทดสอบเงื่อนไขว่าจริง หรือ เท็จ> Then
<ชุดคำสั่งเมื่อเงื่อนไขนั่นตรวจสอบแล้วเป็น True>
Else
<ชุดคำสั่งเมื่อเงื่อนไขนั้นตรวจสอบแล้วเป็น False>
Else IF

ตัวอย่างการใช้งาน If…Then…Else
เพื่อความเข้าใจเราลองมาสร้างแอพพลิเคชันที่มีการใช้งาน If…Then…Else ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะเป็นการสำรวจความคิดของลูกค้าภัตตาคารแห่งหนึ่ง
1. เรียกใช้งาน Visual Basic แล้วเลือกสร้างชนิดโปรเจ็กต์เป็น Standard EXE
2. ออกแบบหน้าตาแอพพลิเคชันดังนี้ตัวอย่างฟอร์มสำรวจภัตรคาร

3. กำหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ให้กับคอนโทรลต่าง ๆดังนี้

ออบเจ็กต์/คอนโทรล

พร็อพเพอร์ตี้

ค่าที่กำหนด

ฟอร์ม

Name

frmlfThenElse

Caption

ตัยอย่างการใช้งาน If…
Then…Else ในรูปแบบต่าง ๆ

Button

Name

cmdTaste

Caption

รสชาติอาหาร

Button

Name

cmdService

Caption

การบริการของพนักงาน


ตารางค่าพร๊อพเพอร์ตี้

4. เขียนโค้ดเพื่อจัดการทำงานเมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม ซึ่งจะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ปรากฏขึ้นมาถามลูกค้าว่าพึงพอใจกับรสชาติอาหารหรือไม่


Private Sub CmdTaste_Click ()
Dim resp As Integer, Str Show As String
Resp = MsgBox(“รสชาติอาหารถูกปาก หรือไม่”,VbYesNo,”รสชาติอาหาร”)
If  resp  =  VbYes  Then
StrShow  =  “ขอบคุณครับ  หวังว่าคุณจะกลับมาใช้บริการเราอีกในโอกาสถัดไป”
MsgBox strShow, VbOkOnly + VbInformation, CmdTaste.Caption
Else
strShow = “ขอบคุณครับ และขออภัย เราจะปรับปรุงถูกใจคุณต่อไป”
MsgBox strShow, VbOkOnly + VbExclamation, cmdTaste.Caption
End if
End Sub

5. เขียนโค้ดเพื่อจัดการการทำงานเมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่มซึ่งจะถามว่าต้องการจะเขียนคำแนะนำการบริการหรือไม่ ถ้ามีจะเรียก InputBox ขึ้นมาให้ลูกค้ากรอกความสคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ


Private Sup cmdService_Click()
Dim resp As Integer, StrComment
Resp = MsgBox(“ทุกคนต้องการแนะนำบริหารหรือไม่”, VbYesNo, “คำแนะนำบริการ”)
If resp = VbYes Then
strComment = InputBox(“กรุณากรอกคำแนะนำของท่าน”,CmdService.Caption, “”)
MsgBox “คำแนะนำของท่านคือ” & VbCrLf &strComment, VbOkOnly, “สรุป”
Else
MsgBox “ท่านสามารถแนะนำได้ตลอดเวลา ที่เบอร์ 02-111-1111”
End If
Endsub  

                6. ทดสอบการใช้งานของแอพพลิเคชันที่สร้าง โดยกดปุ่ม <F5> จะได้ผลการทำงานดังนี้ผลจากการรันโปรแกรมแสดง MsgBox เมื่อเรากด Yesแสดง MsgBox เมื่อเรากด No

 

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved