3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

           เมื่อเราเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแอพพลิเคชัน สิ่งหนึ่งที่มักจะจะมาควบคู่กับแอพพลิเคชันคือ การทำงานที่ผิดพลาดซึ่งอาจจะทำให้แอพพลิเคชันที่สร้างขึ้นไม่สามารถทำงานได้เลย หรือทำงานผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ผู้เขียนโปรแกรมได้ตั้งใจไว้
ในบทนี้จะมาศึกษาถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดและจัดการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมพร้อมทั้งแนะแนวทางป้องกันเพื่อลดข้อผิดพลาดให้น้อยลงในการเขียนโปรแกรมครั้งถัดไป

 

Copyright ©2007  All rights reserved