3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

     เราสารารถแบ่งความผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  1. การใช้รูปประโยคผิดพลาด (Syntax Error) : เป็นความผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์คำสั่งผิดพลาด การละเมิดข้อตกลงในการเขียน เช่น การตั้งชื่อตัวแปรที่ผิดข้อกำหนด การใช้งานตัวแปรที่ไม่ได้ประกาศค่า (เมื่อใช้ Option Explicit) เป็นต้น ซึ่งข้อผิดพลาดประเภทนี้ Visual Basic ได้กำจัดให้น้อยลงโดยใช้ความสามารถในการตรวจสอบที่ชื่อว่า Auto Syntax Check เข้ามาช่วยตัวอย่างความผิดพลาดแบบ Syntax Error

<<Back    Next>>

Copyright ©2007  All rights reserved