3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          2. ประมวลผลผิดพลาด (Run-Time Error) :  เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมในขณะทำงานส่งผลทำให้การทำงานผิดพลาด (แม้ว่าโปรแกรมจะเขียนถูกต้องตามข้อกำหนดทุกอย่างก็ตาม) เช่น มีการป้อนข้อมูลทำให้ต้องหารด้วยศุนย์ ป้อนข้อมูลผิดประเภท หรือไม่เหลือทรัพยากรที่จะใช้รันแอพพลิเคนชันต่อไปแล้วทำให้เครื่องแฮงค์ เป็นต้น ข้อผิดพลาดแบบนี้เราสามารถใช้หลักการเขียนโปรแกรมที่ดี หรือใช้ความสามารถของออบเจ็กต์พิเศษใน Visual Basic ช่วยได้ตัวอย่างของ Run-Time Error


<<Back    Next>>

Copyright ©2007  All rights reserved