3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          3. ทำงานได้จริงแต่ผิดพลาด (Logic Error) :  เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบ หรือการสร้างแอพพลิเคชันที่ผิดพลาด เพราะแม้ว่าแอพพลิเคชันจะทำงานได้จริงแต่ทำงานได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับที่ต้องการหรือที่สม่ควรจะเป็น ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง และค่อนข้างยากที่จะตรวจพบ ที่สำคัญ Visual Basic ไม่มีเครื่องมือตรวจสอบความผิดพลาดประเภทนี้มาให้เลยตัวอย่างการทำงานซึ่งเกิด Logic Error


 

<<Back

Copyright ©2007  All rights reserved