3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          แม้จะเกิดความผิดพลาดจากการทำงานขึ้น เราก็สามารถจะจัดการข้อผิดพลาดนั้น โดยจะรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้เรารู้ หรือทำให้แอพพลิเคชันสามารถจะรันต่อไปได้ สิ่งหนึ่งที่เราใช้งานกันก็คือ ออบเจ็กต์ที่ชื่อว่า Err และคำสั่งที่ Visual Basic เตรียมไว้ให้จัดการ


          ออบเจ็กต์ Err เป็นออบเจ็กต์พิเศษที่ทำงานคู่กับแอพพลิเคชัน มันจะช่วยจัดการข้อผิดพลาดทันทีที่เกิดขึ้นโดยสามารถจะรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ทราบ
สำหรับพร็อพเพอร์ตร้ของ Err Object ได้แก่

  • Source :  เป็นการระบุถึงชื่อออบเจ็กต์หรือแอพพลิเคชันที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด
  • Number :  เป็นการแสดงหมายเลขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือใช้กำหนดหมายเลขให้กับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  • Description :  เป็นคำอธิบายของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  • Help File :  เป็นชื่อ Help File ที่เราจะใช้อ้างอิงเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงวิธีจัดการหรือข้อมูลเพื่อเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนั้น

สำหรับเมธอดสำคัญของออบเจ็กต์ Err ได้แก่

  • Clear :  เป็นการ Clear ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  • Raised :  เป็นการกำหนดหมายเลขข้อผิดพลาด และรายละเอียดของข้อผิดพลาดนั้น ๆ ขึ้นมา(นอกเหนือจากที่ visual Basic ได้มีอยู่แล้ว) โดยข้อผิดพลาดนั้นเป็นข้อผิดพลาดที่อาจเกิดเฉพาะกับแอพพลิเคชันของเรา โดยมีรูปแบบดังนี้
    Object.Raise number,  source,  description,  helpfile,  helpcontex


ซึ่งหมายเลขของข้อผิดพลาดจะกำหนดได้ตั้งแต่ 513-65,535 (เพราะตั้งแต่ 0-512 สงวนไว้สำหรับระบบปฏิบัติการ และ Visual Basicตัวอย่างแอพพลิเคชันที่ใช้ออบเจ็กต์ Err

 

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved