3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

นอกเหนือจากการใช้ออบเจ็กต์ Err แล้ว เรายังใช้คำสั่งของ Visual Basic จัดการกับความผิดพลาดซึ่งได้แก่

  • คำสั่ง On Error  :  เป็นคำสั่งที่ใช้บอก Visual Basic ว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นที่ไหน
  • คำสั่ง Resume  :  เป็นคำสั่งที่ใช้กับแอพพลิเคชันว่าจะต้องทำอะไรหลังจากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเพื่อให้เข้าใจกับคำสั่งทั้ง 2 เราจะพบกับตัวอย่างการใช้งาน ซึ่งจะมีการใช้งานอยู่ 3 รูปแบบ

On  Error  Goto  ตำแหน่งพิเศษ
          เป็นการสั่งให้ Visual Basic กระโดดไปทำงานยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ (Label) ซึ่งจะเป็นจุดที่เราใช้จัดการกับข้อผิดพลาด เช่น แสดงหมายเลข คำอธิบายข้อผิดพลาด หรือแนะนำผู้ใช้งาน เป็นต้น
On  Error  Resume  Next
          เป็นคำสั่งให้ Visual Basic ยังทำงานต่อไปโดยไม่สนใจกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ถ้าคำสั่งที่เกิดความผิดพลาดนั้นเป็นการเรียกใช้โปรแกรมย่อย ก็จะทำคำสั่งถัดไปจากการเรียกใช้โปรแกรมย่อย (จะไม่เข้าไปทำในโปรแกรมย่อยนั้น)
On  Error  Goto  0
          เป็นการสั่งให้ Visual Basic ทำการ Disable ตัวจัดการความผิดพลาด (Error Handler) กรณีที่เกิดความผิดพลาดขึ้น และเราไม่ได้ใช้งานตัวจัดการความผิดพลาดจะทำให้ข้อผิดพลาดแสดงเป็น Run-Time Error ดังตัวอย่างที่ผ่านมาคำสั่งการจัดการความผิดพลาด (ผลการทำงานคือ ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา)


<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved