3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

           เมื่อเราสร้างแอพพลิเคชันทุกครั้ง เราควรจะต้องทดสอบการทำงานของแอพพลิเคชันที่สร้างขึ้นว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ ซึ่ง Visual Basic เองก็ได้เตรียมเครื่องมือทั้งในแบบที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและช่วยตรวจจับ หรือหาข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไข ได้แก่ เครื่องมือที่อยู่ใน Debug Toolbar



แสดงแถบเครื่องมือ Debug Toolbar

           เครื่องมือสำหรับทดสอบ และตรวจจับความผิดพลาดใน Debug Toolbar
เครื่องมือใน Debug Toolbar จะช่วยทดสอบและตรวจรจับขอ้ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งแนะนำให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น
          ในการทดสอบและตรวจจับความผิดพลาดนั้น เราจะต้องทานอยู่ภายใต้สภาวะการทำงานขณะที่เรียกว่า Break Mode ซึ่งจะแตกต่างจากการทำงานแบบปกติที่เรากดปุ่ม <F5> ใน Run Mode ซึ่งเป็นสภาวะการทำงานปกติโดยไม่มีอะไรมาแทรก

 

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved