3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          Run to Cursor  เป็นการรันคำสั่งตั้งแต่จุดที่เราสั่งให้หยุดการรันแอพพลิเคชันชั่วคราว (อาจจะเป็นเบรกพอยน์ หรือการ Break โดยการกดปุ่ม <Ctrl + Break> ไปจนถึงจุดที่ Cursor ค้างอยู่ การรันแบบ Run to Cursor จะทำได้โดยการกดปุ่ม <Ctrl + F8>ตัวอย่างการรันแบบ Run to Cursor ภาพที่ 1ตัวอย่างการรันแบบ Run to Cursor ภาพที่ 2


<<Back    Next>>

 

Copyright ©2007  All rights reserved