3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          ที่ผ่านมาเราเคยใช้งานออบเจ็กต์ Debug ไปแล้วคือ การใช้งานผ่าน Immediate Window โดยใช้งานผ่านเมธอด Print (ดังรายละเอียดในบทที่ 5) ซึ่งออบเจ็กต์ Debug ยังมีเมธอดอีกตัวที่ใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนการทำงานจาก Run Mode ไปสู่ Break Mode นั่นคือ เมธอด Assert
เราจะใช้เมธอด Assert เพื่อเปลี่ยนการทำงานจาก Run Mode ซึ่งถือว่าแป็นการทำงานปกติไปสู่ Break Mode ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
Debug.Assert  booleanexpression
สรุปง่าย ๆ ถ้าสงสัยว่าแอพพลิเคชันน่าสงสัยอย่างไรก็ระบุเงื่อนไขไปกับเมธอด Assert ถ้าเงื่อนไปเป็นเท็จเมื่อไรก็ให้เข้าสู่ Break Mode เพื่อตรวจสอบหาจุดผิดพลาดได้ทันที
เพื่อความเนข้าใจเรามาสร้างแอพพลิเคชันง่าย ๆ ที่ใช้งานเมธอด Assert ดังนี้

  1. เรียกใช้งาน Visual Basic แล้วเลือกสร้างชนิดโปรเจ็กต์เป็น Standard EXE
  2. ออกแบบหน้าตาแอพพลิเคชันดังนี้หน้าตาแอพพลิเคชัน

  1. กำหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ให้กับคอนโทรลต่าง ๆ ดังนี้

ออบเจ็กต์/คอนโทรล

พร็อพเพอร์ตี้

ค่าที่กำหนด

ฟอร์ม

Name

frmAssert

Caption

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด Assert

Button

Name

cmdStatus

Caption

คลิกเพื่อสลับระหว่าง True  และ False

Button

Name

cmdAssert

Caption

หยุดการทำงานด้วย Assert


ตารางกำหนดค่าพร๊อพเพอร์ตี้
  1. ดับเบิ้ลคลิกปุ่ม คลิกเพื่อสลับระหว่าง True และ False แล้วเขียนโค้ด โดยประกาศตัวแปร Global ที่ใช้เก็บค่า True หรือ False โดยการคลิกปุ่มนี้แต่ละครั้งให้สลับค่าในตัวแปรตัวนี้พร้อมกับข้อความบนปุ่มแสดงการเขียนโค้ด

  1. ดับเบิลคลิกปุ่ม หยุดการทำงานด้วย Assert แล้วเขียนโค้ด โดยเรียกเมธอด Assert ซึ่งจะตรวจสอบค่าตัวแปร Global ที่ประกาศไว้  ถ้าเป็นจริงก็จะหยุดการทำงาน
  2. ทอสอบการทำงานของแอพพลิเคชัน ด้วยการกดปุ่ม <F5> ได้ผลดังนี้ผลจากการรันโค้ดหน้าตาแอพพลิเคชัน

           เมื่อเราคลิกที่ ปุ่ม คลิกเพื่อสลับระหว่าง True และ False แล้วค่าที่ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น status = จริง แล้วคลิกปุ่ม หยุดการทำงานด้วย Assert แต่โปรแกรมจะไม่หยุดทำงานเพราะถ้า ค่า status = จริง จะไม่หยุดทำงาน แต่ถ้าค่า status = เท็จ แล้วเรากดปุ่ม หยุดการทำงานด้วย Assert โปรแกรมก็จะหยุดทำงานเพราะเรากำหนดให้โปรแกรมหยุดทำงานเมื่อ status = เท็จหน้าตาของแอพพลิเคชัน

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved