3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

 

          การทำงานที่ผิดพลาดส่วนใหญ่ จะเกิดจากการทำงานในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอพพลิเคชันทำงานผิดพลาด ซึ่งเราอาจจะต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ โดยให้ Visual Basic สั่งให้หยุดการทำงานของแอพพลิเคชัน ณ จุดที่คาดว่าจะเกิดปัญหา แล้วค่อย ๆ ดูการทำงานทีละขั้นตอน ซึ่งเครื่องมือที่เกี่ยวข้องมีหลายตัว
ก่อนที่จะใช้งานเครื่องมือที่ช่วยหยุดโปรแกรมและติดตามการทำงานทีละขั้นตอน เราจะสร้างโปรแกรมตัวอย่างขึ้นมาเพื่อทดสอบการทำงาน (ในที่นี้จะเป็นโปรแกรมที่คำนวณราคาสินค้าพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้

  1. เรียกใช้งาน Visual Basic แล้วเลือกสร้างชนิดโปรเจ็กต์เป็น Standard EXE
  2. ออกแบบหน้าตาแอพพลิเคชันดังนี้หน้าตาของแอพพลิเคชัน

  1. กำหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ให้กับคอนโทรลต่าง ๆ ดังนี้

ออบเจ็กต์/คอนโทรล

พร็อพเพอร์ตี้

ค่าที่กำหนด

ฟอร์ม

Name

frmBreadMode

Caption

ตัวอย่างทดสอบการทำงานใน  Break Mode

Text Box

Name

txtPrice

Text

 

Text Box

Name

txtVAT

Text

 

Button

Name

cmdCalcVAT

Caption

คำนวณราคาพร้อม  VAT


ตารางกำหนดพร๊อพเพอร์ตี้
  1. ดับเบิ้ลคลิกปุ่ม คำนวณราคาพร้อม VAT แล้วเขียนโค้ดดังนี้การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล

  1. เขียนโค้ดสำหรับฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องเหมะสมของข้อมูล และซับรูทันทีที่ทำหน้าที่คำนวณราคาพร้อม VAT และแสงดผลออกมาดังนี้หลังจากโปรแกรมตัวอย่างเสร็จแล้ว เราจะมาทำงานความรู้จักกับเครื่องมือในการทำงานดังนี้

 

<<Back     Next>>

Copyright ©2007  All rights reserved