3 | | | อ้างอิง | | | 4
หน้าหลัก
จุดประสงค์รายวิชา
ทดสอบก่อนเรียน
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
ทดสอบหลังเรียน
ผู้จัดทำ
อ้างอิง

 


        สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร.คู่มือการเขียนโปรแกรม Visual Basic 6 ฉบับผู้เริ่มต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด.2548

         ธาวิน สิทธิธรรมชารี. สร้างโปรแกรมบน Windows ด้วย Visual Basic Version 6.0.พิมพ์ปี 2548ใกรุงเทพมหานคร : บริษัท ซัสเซสมีเดีย จำกัด.2548

        วงศ์ประชา จันทร์สมวงค์. มือใหม่หัดใช้ Photoshop Cs2 ฉบับแต่งภาพดิจิตอล. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โปวิชั่น จำกัด .2549

         ฐิตารัตน์  รัชตะวรรณ. ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วยตนเอง. พิมพ์ครั้งที่ 1.นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นต์เตอร์ จำกัด.2547

         อวยพร โกมลวิจิตรกุล. สร้างอนิเมชั่นด้วย Flash 8 . กรุงเทพมหานคร : บริษัท โปวิชัน จำกัด .2545

 

 

 
 
Copyright ©2007  All rights reserved