3 | | | จุดประสงค์รายวิชา | | | 4
หน้าหลัก
จุดประสงค์รายวิชา
ทดสอบก่อนเรียน
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
ทดสอบหลังเรียน
ผู้จัดทำ
อ้างอิง


แผนกคอมพิวเตอร์

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

หลักสูตร (Program)                  :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
รหัสวิชา (Course Code)        :   2201-2412
ชื่อวิชา (Course Title)             :   การเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ GUI (GUI                                                               Programming)
จำนวณหน่วยกิต (Credit)           :   2(4)
ปีการศึกษา (Semester)         :  1/2550
ผู้ประสานงานรายวิชา               :  อาจารย์อรรถพล  ชาติพฤกษพันธุ์
(Course Coordinator)              โทร. 0-2972-6111-8 ต่อ 412,424  
                                                              E-mail : attaphol_c@hotmail.com
อาจารย์ผู้สอน (Teacher)        :  อาจารย์สุรินทร์  แก้วบานฝาย
                                               โทร. 0-2972-6111-8 ต่อ 412,424  
                                                             E-mail : a_surin20@hotmail.com

จุดประสงค์รายวิชา (Objectives)
          1. เข้าใจคำสั่ง โครงสร้างและหลักไวยกรณ์ของภาษา
          2. วิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงขั้นตอนวิธีและออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย
          3. สามารถสังเคราะห์คำสั่งในโปรแกรมภาษาให้ออกมาเป็นโปรแกรมที่ต้องการอย่างมีผลสัมฤทธิ์ถูกต้อง
          4. สามารถเขียนโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล
          5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา (Subject Standard)
          1. วิเคราะห์การแก้ปัญหาเชิงขึ้นตอนวิธีด้วยคอมพิวเตอร์
          2. ทำการสังเคราะห์เครื่องมือและคำสั่งในภาษาโปรแกรมให้เป็นภาษาที่ใช้งานได้ตามความต้องการ
          3. เขียนโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการแก้ไขปัญหา ออกแบบ ส่วนแสดงผลและการติดต่อกับผู้ใช้ การใช้เครื่องมือในโปรแกรม โครงสร้างและไวยกรณ์ของการเขียนโปรแกรมคำสั่ง การสังเคราะห์เครื่องมือละสั่งให้เป็นโปรแกรมที่ต้องการ การสร้างโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล

 

 
 
Copyright ©2007  All rights reserved